Mesballe Energipark

Aktuel Status: April 2024 – Godt samarbejde med de lokale er etableret, og lejer derigennem jord, til påsætning af materialer der begynder at komme slut april. Til maj påbegyndes der hegn opsætning, på en del af grunden. Til juni skal der tages ny POT test, og herefter begynder opsætning. 

Følg med i processen vha. tidslinjen længere nede på siden.

Besparet CO2

Ca. 300 ton pr. år

Teknik

Ca. 14 MW, 24000 solceller

Idriftsættelse

Est. december 2024

Få indsigt i Mesballe Energipark

Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til teknisk solenergianlæg i form af solcelleanlæg til strømproduktion. Lokalplanen udlægger areal til opstilling af stativer med solenergipaneler med tilhørende adgangsveje og passager samt koblingsudstyr til den eksisterende transformerstation. Lokalplanen giver desuden mulighed for fortsat landbrugsdrift, idet lokalplanen gør det muligt at holde afgræssende dyr inden for lokalplanområdet.

Solpanelerne får en højde på max. 2,9 meter over reguleret terræn, afhængigt af endeligt valg af model. I tilknytning til solcelleanlægget vil der blive opført mindre teknikbygninger til elinstallationer og tilslutning til elnettet, samt læskure til græssende dyr med en maksimal højde på 2,5 meter.

Teknikbygninger og læskure skal opføres i diskrete, mørke farver. Dette skal bidrage til at indpasse anlæggets visuelle fremtræden i landskabet. Solenergipanelerne skal være anti-refleksbehandlede og skal placeres i lige og parallelle øst-vestvendte eller nord-sydvendte rækker med samme indbyrdes afstand for at give anlægget et harmonisk udtryk.

Området og miljø

Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd for Mesballe, på arealer der i dag primært er et teknisk område med højspændingsledninger, transformerstation, skov og agerjord. Området ligger i landzone. Inden for lokalplanområdet findes ingen beboelsesejendomme eller anden bebyggelse. Nærmeste beboelse ligger umiddelbart nord og syd for lokalplanens afgrænsning. På et areal langs Thorsagervej, midt for lokalplanområdet, findes en eksisterende 150 kV transformerstation. I lokalplanområdet findes ingen §3 beskyttede naturområder, men de plantagedækkede arealer med forskellige træarter indeholder en varieret naturværdi, i et ellers teknisk landskab der er præget af transformeranlæg og højspændingsledninger.

Arealer, der ikke bebygges med solcelleanlæg og teknikbygninger, vil henligge som naturarealer, eller henligge som græsareal. Byggefelterne forventes at blive indhegnet. Der ønskes mulighed for at pleje græsarealer med solcelleanlæg enten mekanisk eller ved hjælp af dyr, som kan afgræsse området omkring og under panelerne.

Proces og tidslinje

Her kan du få et overblik over Mesballe-energipark projekt.

Aftaler med jordejer februar 2020

Februar 2020 faldt aftaler på plads med jordejer.

Ansøgning den 28. august 2020
Borgermøde den 1. september 2021

På ECN-initiativ inviterede vi borger til møde, hvor vi introducerer teamet bag projektet, fortalte om nuværende projektstatus, VE-loven, og til sidst var der plads til spørgsmål fra borgerne.

Borgermøde den 30. oktober 2021

Samarbejde med Syddjurs Kommune, gummistøvlemøde, 30 oktober 2021, møde med kommune som fortalte om andre solcelleprojekter, herunder klimahandlingsplan, kommuneplan og planstatus.

Informationsmøde den 30. juni 2022

Præsentation af lokalplansforslaget, foreløbig konklusioner fra miljøvurderingen.

Offentlig høring

Forslaget har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 12. oktober 2022 til den 7. december 2022. I løbet af de 8 ugers offentlige høring modtog kommunen i alt 4 høringssvar.

Borgermøde den 16. november 2022

Syddjurs Kommune afholdt offentligt borgermøde om planforslagene den 16. november 2022.

Borgermøde den 30. november 2022

Energistyrelsen afholder møde omkring VE-loven.

Godkendelse af lokalplan den 29. marts 2023

Byrådet besluttede på byrådsmøde at ved taget lokalplan 438 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 endeligt.

Byggetilladelse
Opstart byggeri
Idriftsættelse
Værditabsordning

Teknik og produktion

Solcelleparken får en samlet størrelse på i alt ca. 14 ha og vil kunne producere hvad der svarer til ca. 3.600 husstandes årlige elforbrug.

Anlægget forventes at have en funktionstid på op til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende anvendelse.

Galleri

Hvem er Energicenter Nord?

Vi er et familieejet selskab af energientreprenører, der siden 1986 har udviklet, driftet og optimeret vedvarende energiløsninger i Danmark.

Vi udvikler, drifter og er ofte medejere af vedvarende energiprojekter i Danmark – vi arbejder med alt fra vindenergiprojekter til solcelleløsninger både til privat men også industrien.

Vi tager ansvar og realiserer projekter fra idé til drift og optimering med fællesskab, åbent og ærligt samarbejde, sund fornuft og god forretningssans som omdrejningspunkt.